Poznáváme Bibli

Zima - Jaro 2014 - od Izáka až ke králům

2014-leden-květen

> Bavylónské zajetí - nemusíš jít s davem, neboj se být jiný
    Mt 5,11-12 Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích...

> proroci Izajáš a Jeremjáš - ke své službě dostáváš dary
    1K 14,1 Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči.

> prorok Eliáš - rozhodni se, komu budeš sloužit, Bohu, nebo satanovi !
    J 14,6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

> král Šalomoun - dej přednost Božím věcem
    Mt 6,33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

> král David - Davidův hřích - tvoje selhání nemusí znamenat konec
    Př 24,16 Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolníci zaklopýtnou a zle končí.

> král David - pomazání za krále
    1S 16,7 ...člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce."

> král Saul - jak dopadne ten, který neposlouchá Boha
    Ř 11,22 Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat,

> Samuel - Bůh k tobě mluví !
    1S 3,9 I ...Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší."...

> Gedeón, období soudců
    2Tm 1,7 Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

> Jozue - dobývání zaslíbené země
    Dt 30,19 ...předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo

> Destero přikázání
    
Ž 119,105 Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

> Mojžíš, vyvedení Izraelců z Egypta
    
Ga 5,13 Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.

> Mojžíš, narození a Boží povolání
    
Ř 8,31 Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?


> Josef a jeho bratři
   1K 10,13 Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

> Jákob a Ezau
    
Mt 6,21 Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

> Obětování Izáka
    1P 1,18-20 Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa...


Podzim 2013 - začínáme od Stvoření :-)

2013-Září-Prosinec

> Abraham, muž víry
    
Žd 11,1 Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.

> Babylónská věž
    Dt 6,5 Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

> Po potopě
    Iz 32,18-19 Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných místech odpočinku, i kdyby na les spadlo krupobití a město bylo srovnáno se zemí.

> Noe
    Mt 24,37a39 Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé...  ...nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka.

> Henoch
    Ř 8,14 Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.
   Gn 5,24 I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.

> Kain a Ábel
    Mt 22,39 ...Miluj svého bližního jako sám sebe.

> Selhání Adama a Evy
    Gn 2,17 Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez.
    1Te 5,22 ...zlého se chraňte v každé podobě.

> Stvoření člověka
    Gn 1,27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

> Stvoření
    Gn 1,1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

> Bůh tě zná a miluje
    1.Jan 4,16(část) a 19 Bůh je láska. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.


Pokračujeme v probírání Evangelia se zaměřením na život Ježíše Krista

2013/březen až červen

> Ježíš a děti
    Mk 9,30-37 + 10,13-16
    Lk 18,17 Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.

> O dobrém pastýři
    J 10,1-30...
    J 8,32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.

> Farizeus a celník
    Lk 18,9-14
    Ef 2,8 Milostí tedy jste spaseni skrze víru.

> Proměnění na hoře
    Lk 9,28-36
    Lk 9,35 Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.

> Ježíš kráčí po moři
    Mt 14,22-33
    Mt 8,25 "Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!

> Nasycení pěti tisíců
    Mk 6,32-44
    J 6,35 Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života..."

> Uzdravení nemocného u rybníka Bethesda
    J 5,1-18
    Ef 6,10 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.

> Rozhovor se samařskou ženou
    J 4
    J 4,14 Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.

> Uzdravení Jairovy dcery
    Mk 5,21-43
    Ř 8,31-32 Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?

> Utišení bouře
    Mt 8,23-28
    Žalm 40,3: On mě vytáhl z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu.


Na mini-táboře mluvíme o druhém příchodu Ježíše Krista

2013-03 Zimní mini-tábor

> O druhém příchodu Ježíše Krista
   Mt 24
   Mt 24,32 Od fíkovníku si vezměte poučení: 
   Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko.Od přelomu roku 2012/2013 probíráme Evangelia se zaměřením na život Ježíše Krista

2012/12-2013/3 Proroctví-Narození-Křest-Pokušení-Život a činnost JK

> Blahoslavenství
    Mat 5,1-12
    Ž 51,12 
Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.
    
Mt 5,8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

> Uzdravení syna královského služebníka
    Jan 4,43-54
    Ř 1,17 ...Spravedlivý z víry bude živ.

> Rozhovor s Nikodémem
    Jan 3,1-21
    2.Kor 5,17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!

> Uzdravení ochrnutého
    Mk 2,1-12
    Mk 2,10 ...Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy...

> Vyčištění chrámu
    Mk 11,15-19
    Ef 5,8-9 I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla...

> Svatba v Káně
    Jan 2,1-11
    Sk 16,31 ...Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.

> Povolání učedníků
    Mt 4,18 a následující + Lk 5,1 a následující
    L 4,18-19 Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.

> Pokušení na poušti
    Mt 4,1-11 + Žd 4,16-18
    Mt 4,4 ...Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.

> Ježíšův křest
    Sk 2,38 ...každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista...

> Ježíš přinesen do chrámu
    Lk 2,21-40
    L 2,30 ...mé oči viděly tvé spasení

> Ježíšovo narození
    Lk 1.26-2,20

> Proroctví a zaslíbení narození Ježíše
    Iz 53,1-10
    Iz 43,1 Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.


IZRAELSKÉ A JUDSKÉ KRÁLOVSTVÍ 

2. - 6. 3. 2012 - PÁNOVA MODLITBA

Matouš 6,9-13

Vy se modlete takto:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen

IZRAELSKÉ A JUDSKÉ KRÁLOVSTVÍ 


30. 3. 2012 - ELIÁŠ NA KARMELU

1. Královská 18

Já jsem Hospodin tvůj Bůh. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
(Ex 20,2-3)

23. 3. 2012 - ELIÁŠ A ACHAB

1. Královská 16-17

Všude, kam tě pošlu, půjdeš a všechno, co ti řeknu, řekneš.
(Jr 1,7)

16. 3. 2012 - ROZDĚLENÍ KRÁLOVSTVÍ

1. Královská 11-12

Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.
(Mt 22,37)

24. 2. 2012 - ŠALAMOUN

1. Královská 2-3

Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.
(Ž 51,12)

17. 2. 2012 - DAVID A ABŠALOM

2. Samuelova 15-19

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
(Ř 6,23 )

10. 2. 2012 - DAVIDŮV HŘÍCH

2. Samuelova 11-12


DAVID A JONATÁN

1.Sam 18-20

V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.
(Př 17,17)

CESTA IZRAELCŮ DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ

NOEMOVA ARCHA, PŘECHOD IZRAELCŮ PŘES RUDÉ MOŘE
Zde se můžete podívat na zajímavé archeologické objevy související s Biblí.
Odkaz na biblické archeologické noviny: http://www.b-a-n.cz/

10. 6. - BILEÁM A BALÁK

4. Mojžíšova (Numeri) 22-24

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
(Ř 8,31)
  • Na Izraelcích byla vidět Boží moc (okolní národy ji vnímali), stejně tak ji uvidí na nás, budeme-li žít s Bohem
  • Jsme-li Božími dětmi, Bůh nás chrání. Můžeme se na něj stoprocentně spolehnout. (Bůh nedovolil mezinárodně uznávanému věštci/proroku Bilémovi, kterého najal král Balák, proklít Izrael. Naopak ho přiměl k tomu, aby Izraeli žehnal.) 
  • "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům" (Mt 6,24) (Bileám sice Boha znal, ale "hrál to i na druhou stranu", což ho nakonec stálo život.) Je třeba se rozhodnout, koho budeme následovat my: Ježíše nebo naše přání a touhy?


6. 5. - REPTÁNÍ IZRAELCŮ NA POUŠTI

4. Mojžíšova (Numeri) 11,12

Koho Pán miluje, toho přísně vychovává.
(Žd 12,6)
  • Izraelci reptali proti Bohu a byli potrestáni
  • Pán Bůh nás trestá proto, že mu na nás záleží (podobně jako nás trestají rodiče, když neposloucháme)
  • Bůh nám chce dávat svého Ducha a své dary

29. 4. - SČÍTÁNÍ IZRAELCŮ A PRAVIDLA PRO BOŽÍ LID

4. Mojžíšova (Numeri) 1-10

"Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Nu 6,24-26
  • V Božím lidu má každý (i ty) své místo (úkol)
  • Boží pravidla (zákony) jsou dána proto, aby nás chránila (podobně jako pravidla platící na silnicích)
  • Boží požehnání a přízeň jsou důležité - je velmi důležité, aby Bůh byl stále s námi


Comments